Polityka prywatności

I. Pliki Cookies

1. Strona internetowa www.bakerywilanow.pl, zwana dalej Stroną Internetową, wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika.

2. Plikami typu „cookies” są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych. Informacje są zapisywane w celu dostosowania Strony Internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także w celach reklamowych i statystycznych.

3. W ramach prowadzenia Strony Internetowej, jej administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”: a. “Niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, b. Pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, c. Pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.

4. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RC Food Service Bartłomiej Rychcik z siedzibą w Bielsku-Białej, ul Piotrkowska 12, 43-305, kontakt: +48 501 616 117 email: kontakt@rcfs.pl

2. Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, archiwalne, analityczne i statystyczne. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie stanowi wypełnienie obowiązku administratora wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów podatkowych.

3. W określonych wyżej celach przetwarzamy Pana/Pani następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Jeśli składa Pan/Pani zamówienie jako „firma” przetwarzaniu mogą ponadto podlegać następujące dane: numer identyfikacji podatkowej, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby firmy.

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w ust.2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeśli na administratora taki obowiązek nakładają bezwzględnie wiążące przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy podatkowe, prawa pracy, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach: a. obsługa płatności, księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości, serwisowanie oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy, kampanie marketingowe. b. dDane mogą być przetwarzane wewnętrznie oraz zewnętrznie do form podlegających i/lub zależnych od spółki RC Food Service.

6. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W razie niepodania wymaganych danych, dokonanie zamówienia na stronie internetowej nie będzie możliwe.

8. Pana/Pani dane są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie papierowej.

9. Spółka oświadcza, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 10. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do: a. żądania od Spółki dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), b. c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO), d. , e. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO), f. g. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO), h. i. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.